top of page

Obchodní podmínky e-shopu PETTALOSA s.r.o.

Základní údaje:

Provozovatel internetového obchodu (sídlo, fakturační adresa):

 

PETTALOSA s. r. o. IČ: 06908977

sídlem U kněžské louky 2677/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 291155

 

Bankovní spojení:56215/5500

 

Odpovědná osoba a kontakt

Radka Járová

E – mail: pettalosa@gmail.com

 

1.Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti uzavírané mezi prodávajícím (jinak také „provozovatel“ či„dodavatel“) a kupujícím (dále také jen „kupující“)týkající se internetového prodeje prostřednictvím webového portálu Facebook, resp. jiných dále uvedených webových portálů k realizaci obchodu provozovatele. Provozovatelem obchodu je společnost PETTALOSA s.r.o., IČ: 06908977, se sídlem: U kněžské louky 2677/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291155. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva jeuzavíraná mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.facebook.com/pettalosa/, popř. na stránkách www.pettalosa.com(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového portálu objedná a zaplatí zbožídistribuované prodávajícím (dále jen „zboží“). Zboží představuje zejména maxi šátky, šály, tunely, nákrčníky, kožené řemínky, kožené spony, šperky a jiné módní doplňky.

 

Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Zaplacením objednaného zboží souhlasí zákazník s cenou zboží i dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout kupujícímu nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je kupující akceptuje. Pro případ, že kupující navrhované změny odmítne, určí kupující přiměřenou lhůtu, ve které je kupující povinen prodávajícímu odmítnutí změny sdělit a v takovém případě smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vypovědět. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Objednávka zboží,a tedy uzavření kupní smlouvy může být učiněno závaznou objednávkou prostřednictvím webového rozhraní provozovatele (vložení do virtuálního nákupního košíku a potvrzení), akceptací objednávky ze strany prodávajícího mailem nebo telefonicky.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

Náklady spojené s doručením objednaného zboží jsou odvislé od varianty, kterou kupující zvolí. Prodávající odesílá zboží kupujícímu prostřednictví České pošty, popř. umožňuje osobní předání prostřednictvím svého dodavatele v jeho provozovně. Cena je odvislá od hmotnosti a objemu doručované zásilky a je vždy konkrétně určena k jednotlivému druhu zboží.

 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který poté zašle prodávajícímu (dáletaké jen jako „objednávka“).Prodávající potvrdí přijetí objednávky kupujícímu v elektronické podobě, a to neprodleně po obdržení objednávkového formuláře.

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. V případě přepravy zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci.

 

O přijetí objednávky je kupující automaticky informován zprávou. V detailu každého zboží i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

 

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám bez účasti prodávajícího.

 

3. Storno objednávky

 

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit nejpozději 24 hodin před její expedicí. V případě, že nebude objednávka do té doby zrušena, a bude již vyexpedována, může být prodávajícím po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

4. Přeprava a dodání zboží

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možnostíprodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 4pracovních dnů. Vevýjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemžbude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanovenona základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Dopravu, zvoleným způsobem dopravy, na adresu určení hradí kupující.

 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. V případě, že obal je poškozen je nutné tuto informaci uvést do předávacího protokolu přepravní služby či pošty a uplatnit reklamaci přímo u přepravce.

 

5. Způsob doručování:

 

a) Osobní odběr

 

Osobní odběr zboží je možný ve firemní prodejně prodávajícího na adrese: U Kněžské louky 6, PSČ: 130 00  Praha 3.Vyzvednutí na výše uvedené firemní prodejně je možné každý všední den: po předchozí domluvě. Zboží si zákazník vyzvedává osobně oproti předložení dokumentu potvrzení objednávky, eventuálně sdělení čísla objednávky a předložení občanského průkazu.

 

b) Zboží doručováno Českou poštou - Obchodní balík

Rozsah přepravních služeb se řídí obchodními podmínkami přepravce – České pošty.  Dle obchodních podmínek přepravce platí, že pokud nebude kupující zastižen, obdrží do schránky oznámení o neúspěšném pokusu o doručování zásilky. Zásilku je možné vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a provozovatel nemá žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání.

 

6.  Práva z vadného plnění a záruka


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zbožípo dobu24 měsíců ode dne převzetí zboží za to, že prodávaná věc je bez vad.

 

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci, ve lhůtě dvaceti 24 měsíců ode dne převzetí (odpovědnost za vady).

 

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující na kterékoli provozovně prodávajícího.

 

Prodávající potvrdí kupujícímu uplatnění odpovědnosti za vady. V potvrzení prodávající uvede, kdy kupující vadu uplatnil, provedení opravy a dobu trvání vyřízení uplatnění vady.

 

Uplatnění práva odpovědnosti za vady včetně odstranění vady musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

7. Odstoupení od smlouvy

 

Kupující má při objednávce zboží některým prostředkem komunikace na dálku v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012., občanského zákonu, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být nejpozději 14. den předáno k doručení prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující adresovat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.V takovém případě kupující (spotřebitel) písemně oznámí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

 

Ve lhůtě 5 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

V souladu s ust. § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je prodávající povinen vrátit kupujícímu finanční prostředky bez zbytečného odkladu obvykle do tří dnů ode dne navrácení zboží, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, a to včetně nákladů na dodání zboží. V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu

 

Pokud není možné vrátit všechno zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno) musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li kupující originální obal výrobku.

 

8. Platební podmínky

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 56215/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího“);

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

 

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na https://www.facebook.com/pettalosa/(včetně akčního zboží/výprodeje) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Cena je platná v době objednání.

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Nejsou-li tyto náklady součástí kupní ceny, uvádí je prodávající jako samostatnou položku v souhrnu objednávky, kterou kupující při nákupu odsouhlasuje.

 

V  případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Po úhradě kupní ceny bezhotovostní formou vyexpeduje neprodleně prodávající zboží k přepravě.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho předáním v místě určení.

 

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

10. Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a současně plně respektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

Kupující souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů prodávajícímu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, tj. zejména pro zaslání objednávky, potvrzení objednávky, fakturaci, uzavření veškerých ostatních případných smluvních dokumentů jakož i převzetí zboží. Prodávající coby zpracovatel osobních údajů tyto údaje zpracovává výlučně za účelem realizace práva a povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Osobní údaje jsou archivovány pouze podobu nezbytnou k realizaci práv a povinností z uzavřených smluv a návazně též v zákonných lhůtách pro splnění povinností ve vztahu ke správním orgánům a po uplynutí předmětných zákonných lhůt skartovány, popř. anonymizovány. Prodávající zpracovává pouze tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní čísla, jména kontaktních osob.

 

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji výlučně za účelem předmětu jeho činnosti, eventuálně v souvislosti se splněním jeho zákonných povinností. Prodávající se zavazuje shromážděné osobní údaje veškerých subjektů uveřejněných v jeho databázi neposkytovat záměrně jakýmkoli jiným subjektům, které nemají na realizaci obchodu dle těchto všeobecných obchodních podmínek relevantní právní zájem.

 

Prodávající tímto kupujícího výslovně informuje, že jakýkoli souhlas poskytnutý prodávajícímu kupujícím - fyzickou osobou, popř. jinou fyzickou osobou v databázi uvedenou, v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů je kdykoli odvolatelný.

 

Kterákoli fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou prodávajícím evidovány, je oprávněna kdykoli požádat volnou formou o opravu, revizi a aktualizaci svých osobních údajů, popř. uplatnit právo být zapomenuta. Prodávající je na základě podané žádosti povinen vždy bezodkladně výmaz osobních údajů fyzické osoby uskutečnit.Z žádosti o výmaz osobních údajů musí být objektivně seznatelné, která osoba ji činí, jakého výčtu jejích osobních údajů se její žádost týká, nebo mají – li být osobní údaje odstraněny zcela, a současně v ní musí být uvedena e-mailová eventuálně korespondenční adresa, na níž lze zaslat potvrzující zprávu o skutečnosti, že osobní údaje subjektu byly s konečnou platností z databáze prodávajícího odstraněny. O provedené opravě, úpravě, nebo výmazu osobních údajů informuje prodávající vždy výlučně subjekt, kterého se takové údaje týkají.

 

Prodávající se zavazuje učinit taková vnitřní organizační opatření, aby bylo zabráněno zneužití osobních údajů kterékoli fyzické osoby evidované v jeho databázích. O formě interních opatření je prodávající povinen k dotazu zpravit kupujícího, popř. třetí osobu jíž se uveřejněné údaje týkají.

 

Kupující, který sdělil osobní údaje třetí osoby, na základě jejího předchozího souhlasu, se zavazuje o možnosti uplatnění práva být zapomenut, prokazatelně poučit osobu (např. kontaktní osobou), jíž se uveřejňované osobní údaje bezprostředně týkají. V případě, že tak kupující neučiní a uvede prodávajícímu osobní údaje třetí osoby bez jejího výslovného souhlasu a poučení zavazuje se prodávajícímu nahradit veškerou skutečnou škodu, která vznikne prodávajícímu v souvislosti s případným právním postihem.

 

Prodávající je oprávněn archivovat veškeré dokumenty týkající se poskytnutí souhlasů, popř. nesouhlasů se zpracováním osobních údajů kupujícího, jakož i jím uvedených osob. S archivací dotčených dokumentů tímto vyslovuje kupující svůj souhlas.

 

Prodávající je oprávněn v rámci aktualizace souhlasů, zejména s přihlédnutím na stávající právní úpravu, jakož i na aplikační praxi z nařízení GDPR vyplývající, oprávněn kdykoli požadovat aktualizaci souhlasů se zprávou a nakládáním osobních údajů jak kupujícího, tak třetí osobu kupujícím uvedenou.

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

V případě, že by se kupující domníval, že provozovatel (prodávající) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele (prodávajícího) o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí.

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Uvedený souhlas je Kupující oprávněn kdykoli bez uvedení důvodů písemně odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

V případě, že z kupní smlouvy či ze zákona vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou.

 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Přílohu obchodních podmínek tvoří Reklamační řád, Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018, a to do odvolání.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s výše uvedenými obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste ji je řádně přečetl/a

PETTALOSA s.r.o.

 

reklamační řád

odstoupení od smlouvy

bottom of page